?nh 5 ?nh 1 ?nh 4 ?nh 3 ?nh 2

D?ch v

D?ch v? b?c x?p, b?c d? hàng hóa

V?i ??i ng? cán b? qu?n ly cùng l?c l??ng lao ??ng tr? ??ng ??o và r?ng kh?p. ...
Chi ti?t

D?ch v? ?óng gói hàng hóa

Song Hà hi?n ?ang là nhà cung c?p d?ch v? ?óng gói hàng hóa cho nh?gn ??i tác, ...
Chi ti?t

D?ch v? cung ?ng lao ??ng

V?i d?ch v? cung c?p này Quy khách hàng s? th?t s? yên tam v? v?n ?? nhan s? ...
Chi ti?t

Gi?i thi?u

Xin chào m?ng và cám ?n Quy khách ?? ghé th?m trang th?ng tin chính th?c c?a C?ng ty TNHH V?n T?i B?c X?p Song Hà, xin tran tr?ng g?i ??n quy khách l?i chào than ái, l?i chúc s?c kh?e và th?nh v??ng! Song Hà là ??n v? cung c?p d?ch v? chuyên nghi?p ho?t ??ng trong các l?nh v?c: B?c x?p hàng hóa, ?óng gói hàng hóa, cung ?ng và qu?n ly ngu?n lao ??ng…t?i các c?ng ty, xí nghi?p, kho b?i và c?ng v?. Trong th?i k? doanh nghi?p còn non tr? t?m ho?t ??ng ch? gói g?n t?i các khu ...
Xem thêm

H? tr? tr?c tuy?n

  • Hotline 1: 02873 016 781
  • Hotline 2: 0932 666 316
  • Hotline 3: 0909 514 379

??i tác - khách hàng